145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Học Cách Đạt Kết Quả Cao Trong Đề Thi – IELTS

Home - IELTS - IELTS – Học Cách Đạt Kết Quả Cao Trong Đề Thi – IELTS

IELTS – Học Cách Đạt Kết Quả Cao Trong Đề Thi – IELTS

IELTS – Học Cách Đạt Kết Quả Cao Trong Đề Thi – Học cách đạt kết quả cao trong đề thi IELTS bằng cách luyện tập và áp dụng các kỹ năng cần thiết để thành công.

(English below)

IELTS – Học Cách Đạt Kết Quả Cao Trong Đề Thi

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hay IELTS, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được chấp nhận bởi hầu hết các tổ chức học thuật của Anh, Canada, Úc, Ailen, New Zealand và Nam Phi, bởi hơn 3.000 tổ chức học thuật ở Hoa Kỳ và bởi các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau trên toàn thế giới. Hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới sử dụng IELTS để cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di cư.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm: đào tạo học tập và nói chung.

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Học thuật IELTS được tạo thành từ bốn thành phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra dài 2 giờ 45 phút.

Đào tạo chung của IELTS được tạo thành từ bốn thành phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra dài 2 giờ 45 phút.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy, với thành phần nghe trên băng cassette và thành phần đọc và viết trong một tập sách. Bài kiểm tra được thực hiện trong một lần ngồi.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Nó được tiến hành trong một phòng riêng và kéo dài từ 11 đến 14 phút.

IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định.

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Không phải người dùng

Phí kiểm tra IELTS là $ 330.

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp. IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assudent English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm: đào tạo học tập và nói chung.

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Học thuật IELTS được tạo thành từ bốn thành phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra dài 2 giờ 45 phút.

Đào tạo chung của IELTS được tạo thành từ bốn thành phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra dài 2 giờ 45 phút.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy, với thành phần nghe trên băng cassette và thành phần đọc và viết trong một tập sách. Bài kiểm tra được thực hiện trong một lần ngồi.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Nó được tiến hành trong một phòng riêng và kéo dài từ 11 đến 14 phút.

IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định.

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Không phải người dùng

Phí kiểm tra IELTS là $ 330.

 

Tags: IELTS

 


IELTS

The International English Language Testing System, or IELTS, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is accepted by most British, Canadian, Australian, Irish, New Zealand and South African academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organizations across the world. More than 10,000 organizations worldwide use IELTS to provide evidence of English language proficiency for study, work and migration purposes.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training.

The Academic test is intended for those who want to study at tertiary level in an English-speaking country or seek professional registration. The General Training test is for those who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English-speaking country.

IELTS Academic is made up of four components: Listening, Reading, Writing and Speaking. The test is 2 hours and 45 minutes long.

IELTS General Training is made up of four components: Listening, Reading, Writing and Speaking. The test is 2 hours and 45 minutes long.

IELTS is a paper-based test, with a listening component on a cassette tape and a reading and writing component in a booklet. The test is taken in one sitting.

The IELTS Speaking test is a face-to-face interview with a certified IELTS examiner. It is conducted in a private room and lasts between 11 and 14 minutes.

IELTS is marked on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency.

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

The IELTS test fee is $330.

IELTS is an English language proficiency test that is required for non-native English speakers who want to study at tertiary level in an English-speaking country or seek professional registration. IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training.

The Academic test is intended for those who want to study at tertiary level in an English-speaking country or seek professional registration. The General Training test is for those who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English-speaking country.

IELTS Academic is made up of four components: Listening, Reading, Writing and Speaking. The test is 2 hours and 45 minutes long.

IELTS General Training is made up of four components: Listening, Reading, Writing and Speaking. The test is 2 hours and 45 minutes long.

IELTS is a paper-based test, with a listening component on a cassette tape and a reading and writing component in a booklet. The test is taken in one sitting.

The IELTS Speaking test is a face-to-face interview with a certified IELTS examiner. It is conducted in a private room and lasts between 11 and 14 minutes.

IELTS is marked on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency.

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

The IELTS test fee is $330.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider