145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS 2023: Thông Tin Về Ngày Thi IELTS – IELTS test date 2023

Home - IELTS - IELTS 2023: Thông Tin Về Ngày Thi IELTS – IELTS test date 2023

IELTS 2023: Thông Tin Về Ngày Thi IELTS – IELTS test date 2023

IELTS 2023: Thông Tin Về Ngày Thi IELTS – Tìm hiểu về Ngày Thi IELTS 2023 và các yêu cầu liên quan để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn.

(English below)

IELTS 2023: Thông Tin Về Ngày Thi IELTS

Ngày kiểm tra IELTS cho năm 2023 đã được công bố! Bài kiểm tra IELTS sẽ diễn ra vào các ngày sau:

Ngày 9 tháng 1

Ngày 6 tháng 2

Ngày 6 tháng 3

Ngày 3 tháng 4

Ngày 1 tháng 5

5 tháng 6

Ngày 3 tháng 7

Ngày 7 tháng 8

Ngày 4 tháng 9

Ngày 2 tháng 10

Ngày 6 tháng 11

Ngày 4 tháng 12

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS vào năm 2023, hãy chắc chắn đăng ký sớm để đảm bảo vị trí của bạn. Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến tại trang web IELTS chính thức.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế cần thiết cho nhiều chương trình và công việc của trường đại học trên toàn thế giới. Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô -đun học thuật dành cho những người đang lên kế hoạch học tại một trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Mô-đun đào tạo chung dành cho những người đang lên kế hoạch làm việc hoặc sống ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm. Bài kiểm tra IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

Ngày kiểm tra IELTS cho năm 2023 hiện có sẵn! Đăng ký sớm để đảm bảo vị trí của bạn. Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế cần thiết cho nhiều chương trình và công việc của trường đại học trên toàn thế giới. Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô -đun học thuật dành cho những người đang lên kế hoạch học tại một trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Mô-đun đào tạo chung dành cho những người đang lên kế hoạch làm việc hoặc sống ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm. Bài kiểm tra IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

Ngày kiểm tra IELTS cho năm 2023 hiện có sẵn! Đăng ký sớm để đảm bảo vị trí của bạn.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test date 2023

IELTS test dates for 2023 have been announced! The IELTS test will take place on the following dates:

January 9

February 6

March 6

April 3

May 1

June 5

July 3

August 7

September 4

October 2

November 6

December 4

If you are planning on taking the IELTS test in 2023, be sure to register early to secure your spot. You can register for the IELTS test online at the official IELTS website.

The IELTS test is an international English language test that is required for many university programs and jobs around the world. The IELTS test is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for those who are planning on studying at a university where English is the language of instruction. The General Training Module is for those who are planning on working or living in an English-speaking country.

The IELTS test is comprised of four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total score of 100 points. The IELTS test is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest score and 1 being the lowest score.

IELTS test dates for 2023 are now available! Register early to secure your spot. The IELTS test is an international English language test that is required for many university programs and jobs around the world. The IELTS test is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for those who are planning on studying at a university where English is the language of instruction. The General Training Module is for those who are planning on working or living in an English-speaking country.

The IELTS test is comprised of four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total score of 100 points. The IELTS test is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest score and 1 being the lowest score.

IELTS test dates for 2023 are now available! Register early to secure your spot.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider