145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS Miễn Phí – Free IELTS learning website

Home - IELTS - Học IELTS Miễn Phí – Free IELTS learning website

Học IELTS Miễn Phí – Free IELTS learning website

Học IELTS Miễn Phí – Website học IELTS miễn phí để đạt kết quả cao trong bài thi IELTS. Học các phương pháp, các kỹ năng và làm quen với bài thi IELTS để tối ưu kết quả của bạn.

(English below)

Học IELTS Miễn Phí

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, đây là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS có hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung. Cả hai phiên bản được thiết kế để kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh của bạn, nhưng phiên bản học thuật thường được thực hiện bởi những người muốn học tại trường đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung thường được thực hiện bởi những người muốn làm việc hoặc di chuyển đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS được tạo thành từ bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm của bạn.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính, điều đó có nghĩa là bạn sẽ làm bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, tùy thuộc vào phiên bản thử nghiệm bạn đang thực hiện.

Phần nghe, đọc và viết là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra, nhưng phần nói là khác nhau.

Các phần lắng nghe, đọc và viết đều được hoàn thành trong một lần ngồi, trong khi phần nói được hoàn thành trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một người kiểm tra IELTS được đào tạo.

IELTS là một bài kiểm tra chủ yếu là trắc nghiệm, nhưng cũng có một số câu hỏi tiểu luận trong phần viết.

IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, điều đó có nghĩa là bạn sẽ được cho điểm từ 1 đến 9 cho mỗi phần của bài kiểm tra.

IELTS là một bài kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh của bạn, không phải kiến ​​thức của bạn về bất kỳ môn học cụ thể nào. Tuy nhiên, phiên bản học thuật của bài kiểm tra bao gồm một số câu hỏi về các môn học, chẳng hạn như lịch sử hoặc sinh học.

IELTS không phải là một bài kiểm tra dễ dàng, nhưng có thể ghi điểm tốt nếu bạn chuẩn bị đúng. Có nhiều trang web và sách có thể giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra, và hầu hết các trường đại học và cao đẳng cung cấp các khóa học chuẩn bị IELTS.

Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là thực hành với các câu hỏi mẫu. Có nhiều trang web cung cấp các bài kiểm tra thực hành IELTS miễn phí và đây có thể là một cách tuyệt vời để làm quen với định dạng thử nghiệm và để xem loại câu hỏi nào được hỏi.

Thực hành với các câu hỏi mẫu cũng là một cách tốt để cải thiện các kỹ năng kiểm tra của bạn và xây dựng sự tự tin của bạn.

Nếu bạn đang thực hiện bài kiểm tra IELTS lần đầu tiên, hoặc nếu bạn không tự tin vào các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của mình, thì bạn nên tham gia khóa học chuẩn bị IELTS. Các khóa học này thường được cung cấp bởi các trường đại học, cao đẳng và trường ngôn ngữ tư nhân và chúng có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng tiếng Anh và tìm hiểu thêm về bài kiểm tra IELTS.

Các khóa học chuẩn bị của IELTS thường bao gồm sự kết hợp của các bài kiểm tra giảng dạy và thực hành trong lớp, và chúng có thể là một cách tuyệt vời để cải thiện cơ hội của bạn trong bài kiểm tra.

Ngoài ra còn có nhiều gia sư tư nhân cung cấp các khóa học chuẩn bị IELTS, và đây có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn trợ giúp cá nhân hơn.

Các khóa học chuẩn bị IELTS có thể tốn kém, nhưng chúng có thể là một khoản đầu tư đáng giá nếu bạn nghiêm túc về việc làm tốt trong bài kiểm tra.

Nếu bạn không đủ khả năng tham gia khóa học chuẩn bị IELTS, có nhiều tài nguyên miễn phí có thể giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Nhiều trường đại học và cao đẳng cung cấp các tài liệu chuẩn bị IELTS miễn phí trên trang web của họ, và cũng có nhiều trang web cung cấp các bài kiểm tra thực hành IELTS miễn phí.

IELTS là một thử nghiệm được thực hiện bởi mọi người từ khắp nơi trên thế giới, và điều quan trọng cần nhớ là không có một cách hoàn hảo nào để chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Những gì làm việc cho một người có thể không làm việc cho người khác, vì vậy điều quan trọng là phải tìm một phương pháp chuẩn bị phù hợp với bạn.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS, hãy nhớ thư giãn và làm hết sức mình. IELTS không phải là một bài kiểm tra dễ dàng, nhưng có thể ghi điểm tốt nếu bạn chuẩn bị đúng và nếu bạn tin vào chính mình.

 

Tags: IELTS

 


Free IELTS learning website

IELTS is the International English Language Testing System, which is an English proficiency test for people who want to study or work in an English-speaking country. IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS has two versions – Academic and General Training. Both versions are designed to test your English language skills, but the Academic version is usually taken by people who want to study at university, while the General Training version is usually taken by people who want to work or migrate to an English-speaking country.

IELTS is made up of four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth 25% of your total score.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test, which means that you will take the test on either a paper or a computer, depending on which version of the test you are taking.

The Listening, Reading and Writing sections are the same for both versions of the test, but the Speaking section is different.

The Listening, Reading and Writing sections are all completed in one sitting, while the Speaking section is completed in a face-to-face interview with a trained IELTS examiner.

IELTS is a mostly multiple-choice test, but there are also some essay questions in the Writing section.

IELTS is graded on a 9-band scale, which means that you will be given a score from 1 to 9 for each section of the test.

IELTS is a test of your English language skills, not your knowledge of any particular subject. However, the Academic version of the test does include some questions about academic subjects, such as history or biology.

IELTS is not an easy test, but it is possible to score well if you prepare properly. There are many websites and books that can help you prepare for the test, and most universities and colleges offer IELTS preparation courses.

One of the best ways to prepare for IELTS is to practice with sample questions. There are many websites that offer free IELTS practice tests, and these can be a great way to familiarise yourself with the test format and to see what kind of questions are asked.

Practicing with sample questions is also a good way to improve your test-taking skills and to build your confidence.

If you are taking the IELTS test for the first time, or if you are not confident in your English language skills, it is a good idea to take an IELTS preparation course. These courses are usually offered by universities, colleges and private language schools, and they can help you to improve your English language skills and to learn more about the IELTS test.

IELTS preparation courses usually include a mix of classroom teaching and practice tests, and they can be a great way to improve your chances of scoring well in the test.

There are also many private tutors who offer IELTS preparation courses, and these can be a good option if you want more individualised help.

IELTS preparation courses can be expensive, but they can be a worthwhile investment if you are serious about doing well in the test.

If you cannot afford to take an IELTS preparation course, there are many free resources that can help you to prepare for the test.

Many universities and colleges offer free IELTS preparation materials on their websites, and there are also many websites that offer free IELTS practice tests.

IELTS is a test that is taken by people from all over the world, and it is important to remember that there is no one perfect way to prepare for the test.

What works for one person might not work for another, so it is important to find a method of preparation that suits you.

If you are taking the IELTS test, remember to relax and to do your best. IELTS is not an easy test, but it is possible to score well if you prepare properly and if you believe in yourself.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider