145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Đề thi viết IELTS – Học cách viết tốt nhất cho đề thi IELTS – IELTS writing test

Home - IELTS - Đề thi viết IELTS – Học cách viết tốt nhất cho đề thi IELTS – IELTS writing test

Đề thi viết IELTS – Học cách viết tốt nhất cho đề thi IELTS – IELTS writing test

Đề thi viết IELTS – Học cách viết tốt nhất cho đề thi IELTS – Học cách viết tốt nhất để thi IELTS với các đề thi mẫu, lời giải chi tiết, và các bài tập bài viết giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS.

(English below)

Đề thi viết IELTS – Học cách viết tốt nhất cho đề thi IELTS

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong cả bối cảnh học thuật và chung. Bài kiểm tra bao gồm hai nhiệm vụ: Task 1 yêu cầu bạn viết 150 từ để đáp ứng với biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ; Task 2 yêu cầu bạn viết 250 từ để trả lời câu hỏi về bài luận.

Để hoàn thành bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, bạn sẽ cần thể hiện khả năng tổ chức, phát triển và thể hiện ý tưởng rõ ràng và trôi chảy. Bạn cũng sẽ cần chỉ ra rằng bạn có thể sử dụng một loạt từ vựng một cách chính xác và thích hợp, và bạn có thể sử dụng ngữ pháp một cách chính xác.

Task 1

Trong Task 1, bạn sẽ được yêu cầu viết 150 từ để đáp ứng với biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ. Bạn sẽ được cho 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Câu hỏi Task 1 thường yêu cầu bạn mô tả hoặc tóm tắt thông tin từ một hoặc nhiều nguồn. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu mô tả các xu hướng được hiển thị trong một biểu đồ hoặc để tóm tắt các điểm chính từ một bảng.

Để trả lời các câu hỏi Task 1 một cách hiệu quả, bạn sẽ cần hiểu câu hỏi đang yêu cầu bạn làm gì và xác định thông tin chính trong (các) nguồn. Sau đó, bạn sẽ cần tổ chức thông tin này một cách rõ ràng và hợp lý, và trình bày nó bằng lời nói của bạn.

Task 2

Trong Task 2, bạn sẽ được yêu cầu viết 250 từ để trả lời câu hỏi về bài luận. Bạn sẽ được cho 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Task 2 Câu hỏi thường yêu cầu bạn thảo luận về một vấn đề hoặc ý kiến. Ví dụ, bạn có thể được hỏi liệu bạn có đồng ý hoặc không đồng ý với một tuyên bố hay không, hoặc liệu những lợi thế của một cái gì đó vượt xa những bất lợi.

Để trả lời các câu hỏi của Task 2 một cách hiệu quả, bạn sẽ cần hiểu câu hỏi và xác định các điểm chính mà bạn muốn thảo luận. Sau đó, bạn sẽ cần tổ chức ý tưởng của mình một cách rõ ràng và hợp lý, và phát triển chúng bằng cách sử dụng bằng chứng và ví dụ.

 

Tags: IELTS

 


IELTS writing test

The IELTS writing test is designed to assess your ability to communicate in English in both academic and general contexts. The test consists of two tasks: Task 1 requires you to write 150 words in response to a graph, table, chart or diagram; Task 2 requires you to write 250 words in response to an opinion essay question.

To complete the IELTS writing test, you will need to demonstrate your ability to organise, develop and express ideas clearly and fluently. You will also need to show that you can use a range of vocabulary accurately and appropriately, and that you can use grammar correctly.

Task 1

In Task 1, you will be asked to write 150 words in response to a graph, table, chart or diagram. You will be given 20 minutes to complete this task.

Task 1 questions usually ask you to describe or summarise information from one or more sources. For example, you may be asked to describe the trends shown in a graph, or to summarise the main points from a table.

To answer Task 1 questions effectively, you will need to understand what the question is asking you to do, and to identify the key information in the source(s). You will then need to organise this information in a clear and logical way, and present it in your own words.

Task 2

In Task 2, you will be asked to write 250 words in response to an opinion essay question. You will be given 40 minutes to complete this task.

Task 2 questions usually ask you to discuss an issue or opinion. For example, you may be asked whether you agree or disagree with a statement, or whether the advantages of something outweigh the disadvantages.

To answer Task 2 questions effectively, you will need to understand the question and identify the key points that you want to discuss. You will then need to organise your ideas in a clear and logical way, and develop them using evidence and examples.

Share:

Leave A Comment

Đề thi viết IELTS – Học cách viết tốt nhất cho đề thi IELTS – IELTS writing test

Đề thi viết IELTS – Học cách viết tốt nhất cho đề thi IELTS – Học cách viết tốt nhất để thi IELTS với các đề thi mẫu, lời giải chi tiết, và các bài tập bài viết giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS.

(English below)

Đề thi viết IELTS – Học cách viết tốt nhất cho đề thi IELTS

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong cả bối cảnh học thuật và chung. Bài kiểm tra bao gồm hai nhiệm vụ: Task 1 yêu cầu bạn viết 150 từ để đáp ứng với biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ; Task 2 yêu cầu bạn viết 250 từ để trả lời câu hỏi về bài luận.

Để hoàn thành bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, bạn sẽ cần thể hiện khả năng tổ chức, phát triển và thể hiện ý tưởng rõ ràng và trôi chảy. Bạn cũng sẽ cần chỉ ra rằng bạn có thể sử dụng một loạt từ vựng một cách chính xác và thích hợp, và bạn có thể sử dụng ngữ pháp một cách chính xác.

Task 1

Trong Task 1, bạn sẽ được yêu cầu viết 150 từ để đáp ứng với biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ. Bạn sẽ được cho 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Câu hỏi Task 1 thường yêu cầu bạn mô tả hoặc tóm tắt thông tin từ một hoặc nhiều nguồn. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu mô tả các xu hướng được hiển thị trong một biểu đồ hoặc để tóm tắt các điểm chính từ một bảng.

Để trả lời các câu hỏi Task 1 một cách hiệu quả, bạn sẽ cần hiểu câu hỏi đang yêu cầu bạn làm gì và xác định thông tin chính trong (các) nguồn. Sau đó, bạn sẽ cần tổ chức thông tin này một cách rõ ràng và hợp lý, và trình bày nó bằng lời nói của bạn.

Task 2

Trong Task 2, bạn sẽ được yêu cầu viết 250 từ để trả lời câu hỏi về bài luận. Bạn sẽ được cho 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Task 2 Câu hỏi thường yêu cầu bạn thảo luận về một vấn đề hoặc ý kiến. Ví dụ, bạn có thể được hỏi liệu bạn có đồng ý hoặc không đồng ý với một tuyên bố hay không, hoặc liệu những lợi thế của một cái gì đó vượt xa những bất lợi.

Để trả lời các câu hỏi của Task 2 một cách hiệu quả, bạn sẽ cần hiểu câu hỏi và xác định các điểm chính mà bạn muốn thảo luận. Sau đó, bạn sẽ cần tổ chức ý tưởng của mình một cách rõ ràng và hợp lý, và phát triển chúng bằng cách sử dụng bằng chứng và ví dụ.

 

Tags: IELTS

 


IELTS writing test

The IELTS writing test is designed to assess your ability to communicate in English in both academic and general contexts. The test consists of two tasks: Task 1 requires you to write 150 words in response to a graph, table, chart or diagram; Task 2 requires you to write 250 words in response to an opinion essay question.

To complete the IELTS writing test, you will need to demonstrate your ability to organise, develop and express ideas clearly and fluently. You will also need to show that you can use a range of vocabulary accurately and appropriately, and that you can use grammar correctly.

Task 1

In Task 1, you will be asked to write 150 words in response to a graph, table, chart or diagram. You will be given 20 minutes to complete this task.

Task 1 questions usually ask you to describe or summarise information from one or more sources. For example, you may be asked to describe the trends shown in a graph, or to summarise the main points from a table.

To answer Task 1 questions effectively, you will need to understand what the question is asking you to do, and to identify the key information in the source(s). You will then need to organise this information in a clear and logical way, and present it in your own words.

Task 2

In Task 2, you will be asked to write 250 words in response to an opinion essay question. You will be given 40 minutes to complete this task.

Task 2 questions usually ask you to discuss an issue or opinion. For example, you may be asked whether you agree or disagree with a statement, or whether the advantages of something outweigh the disadvantages.

To answer Task 2 questions effectively, you will need to understand the question and identify the key points that you want to discuss. You will then need to organise your ideas in a clear and logical way, and develop them using evidence and examples.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider