145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Đề luyện thi IELTS – Tổng hợp các bài tập, đề thi IELTS – IELTS exam preparation topic

Home - IELTS - Đề luyện thi IELTS – Tổng hợp các bài tập, đề thi IELTS – IELTS exam preparation topic

Đề luyện thi IELTS – Tổng hợp các bài tập, đề thi IELTS – IELTS exam preparation topic

Đề luyện thi IELTS – Tổng hợp các bài tập, đề thi IELTS – Học cách làm bài thi IELTS tốt nhất với hơn 1000 câu hỏi thực hành và các bài tập IELTS đầy đủ.

(English below)

Đề luyện thi IELTS – Tổng hợp các bài tập, đề thi IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường thành thạo tiếng Anh của bạn. Nó thường được sử dụng như một yêu cầu nhập học đại học ở các quốc gia nói tiếng Anh, cũng như cho mục đích việc làm và nhập cư.

IELTS được tạo thành từ bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được ghi trong 9.0 và điểm số IELTS của bạn là trung bình của bốn phần.

Để có được điểm IELTS tốt, bạn cần có một sự hiểu biết tốt về định dạng thử nghiệm và những gì mỗi phần đòi hỏi. Bạn cũng cần phải làm quen với các loại câu hỏi được hỏi.

Lắng nghe: Phần nghe dài 30 phút và có 40 câu hỏi. Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó trả lời các câu hỏi về những gì bạn đã nghe.

Đọc: Phần đọc dài 60 phút và có 40 câu hỏi. Bạn sẽ đọc ba đoạn và trả lời các câu hỏi về chúng.

Viết: Phần viết dài 60 phút và có hai nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ một, bạn sẽ được cung cấp một biểu đồ, bảng hoặc biểu đồ và được yêu cầu viết báo cáo. Đối với nhiệm vụ hai, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời một lời nhắc nhất định.

Phát biểu: Phần nói dài 15 phút và có ba phần. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ trả lời các câu hỏi về bản thân. Trong phần thứ hai, bạn sẽ nói về một chủ đề nhất định. Trong phần thứ ba, bạn sẽ có một cuộc thảo luận với giám khảo.

IELTS là một thử nghiệm đầy thách thức, nhưng với sự chuẩn bị phù hợp, bạn có thể làm tốt. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho IELTS:

1. Làm quen với định dạng thử nghiệm và những gì mỗi phần đòi hỏi.

2. Hiểu các loại câu hỏi được hỏi trong mỗi phần.

3. Thực hành lắng nghe người nói tiếng Anh và trả lời các câu hỏi về những gì bạn đã nghe.

4. Thực hành đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi về họ.

5. Thực hành viết báo cáo và bài tiểu luận để đáp lại lời nhắc đã cho.

6. Thực hành nói về bản thân và đưa ra các chủ đề.

7. Làm quen với hệ thống tính điểm của IELTS và điểm số bạn cần đạt được điểm số mong muốn của mình.

8. Nghỉ ngơi nhiều và tập thể dục dẫn đến bài kiểm tra để bạn được chuẩn bị về thể chất và tinh thần.

Với sự chuẩn bị phù hợp, bạn có thể làm tốt IELTS và đạt được điểm số mong muốn của bạn.

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


IELTS exam preparation topic

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is commonly used as a requirement for university admission in English-speaking countries, as well as for employment and immigration purposes.

IELTS is made up of four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is scored out of 9.0, and your overall IELTS score is the average of the four sections.

To get a good IELTS score, you need to have a good understanding of the test format and what each section entails. You also need to be familiar with the types of questions that are asked.

Listening: The listening section is 30 minutes long and has 40 questions. You will listen to four recordings of native English speakers and then answer questions about what you heard.

Reading: The reading section is 60 minutes long and has 40 questions. You will read three passages and answer questions about them.

Writing: The writing section is 60 minutes long and has two tasks. For task one, you will be given a graph, table, or chart and asked to write a report. For task two, you will be asked to write an essay in response to a given prompt.

Speaking: The speaking section is 15 minutes long and has three parts. In the first part, you will answer questions about yourself. In the second part, you will speak about a given topic. In the third part, you will have a discussion with the examiner.

IELTS is a challenging test, but with the right preparation, you can do well. Here are some tips to help you prepare for IELTS:

1. Familiarize yourself with the test format and what each section entails.

2. Understand the types of questions that are asked in each section.

3. Practice listening to English speakers and answer questions about what you heard.

4. Practice reading passages and answer questions about them.

5. Practice writing reports and essays in response to given prompts.

6. Practice speaking about yourself and given topics.

7. Be familiar with the IELTS scoring system and what score you need to achieve your desired score.

8. Get plenty of rest and exercise leading up to the test so that you are physically and mentally prepared.

With the right preparation, you can do well on IELTS and achieve your desired score.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider