145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Viết Mở Bài Task 1 IELTS – How to write a task 1

Home - IELTS - Cách Viết Mở Bài Task 1 IELTS – How to write a task 1

Cách Viết Mở Bài Task 1 IELTS – How to write a task 1

Cách Viết Mở Bài Task 1 IELTS – Hướng dẫn cách viết mở bài Task 1 IELTS để đạt điểm cao trong bài thi IELTS của bạn.

(English below)

Cách Viết Mở Bài Task 1 IELTS

Task 1 của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS yêu cầu bạn viết tóm tắt ít nhất 150 từ để đáp ứng với một biểu đồ cụ thể (thanh, dòng hoặc biểu đồ bánh), bảng, biểu đồ hoặc quy trình (cách thức hoạt động của một cái gì đó, cách thực hiện một cái gì đó).

Bạn được cung cấp thông tin ở một hoặc nhiều hình thức trực quan và phải mô tả thông tin này bằng từ ngữ của bạn, đảm bảo rằng bạn bao gồm tất cả các điểm chính và sử dụng ngữ pháp và từ vựng phù hợp.

Điều quan trọng cần nhớ là bạn không được yêu cầu đưa ra ý kiến ​​của mình trong Task 1, mà chỉ đơn giản là để mô tả thông tin được đưa ra.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách viết một Task 1:

1. Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm. Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi giáo viên của bạn hoặc người bản ngữ.

2. Nhìn vào thông tin trực quan và quyết định điểm chính là gì. Lập danh sách những điểm này.

3. Tổ chức bài luận của bạn bằng cách sử dụng các đoạn văn. Mỗi đoạn nên tập trung vào một điểm chính.

4. Sử dụng nhiều cấu trúc câu và từ vựng, nhưng tránh sử dụng quá nhiều từ phức tạp.

5. Hãy chắc chắn rằng ngữ pháp của bạn là chính xác và bài luận của bạn chảy trơn tru.

6. Kiểm tra bài luận của bạn để biết sai lầm và sửa đổi nó nếu cần thiết.

 

Tags: IELTS

 


How to write a task 1

Task 1 of the IELTS Writing test asks you to write a summary of at least 150 words in response to a particular graph (bar, line or pie graph), table, chart, or process (how something works, how something is done).

You are provided with the information in one or more visual form and have to describe this information in your own words, making sure that you include all the main points and use appropriate grammar and vocabulary.

It is important to remember that you are not being asked to give your opinion in task 1, but simply to describe the information given.

Here are some tips on how to write a task 1:

1. Read the question carefully and make sure you understand what you are being asked to do. If you are unsure, ask your teacher or a native speaker.

2. Look at the visual information and decide what the main points are. Make a list of these points.

3. Organise your essay using paragraphs. Each paragraph should focus on one main point.

4. Use a variety of sentence structures and vocabulary, but avoid using too many complicated words.

5. Make sure your grammar is correct and that your essay flows smoothly.

6. Check your essay for mistakes and revise it if necessary.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider