145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Trả Lời Speaking Part 3 IELTS – Hướng Dẫn Trả Lời Tiếng Việt – How to answer Speaking Part 3

Home - IELTS - Cách Trả Lời Speaking Part 3 IELTS – Hướng Dẫn Trả Lời Tiếng Việt – How to answer Speaking Part 3

Cách Trả Lời Speaking Part 3 IELTS – Hướng Dẫn Trả Lời Tiếng Việt – How to answer Speaking Part 3

Cách Trả Lời Speaking Part 3 IELTS – Hướng Dẫn Trả Lời Tiếng Việt – Học cách trả lời các câu hỏi trong phần thi Speaking Part 3 IELTS với hướng dẫn dành riêng cho người Việt.

(English below)

Cách Trả Lời Speaking Part 3 IELTS – Hướng Dẫn Trả Lời Tiếng Việt

Bây giờ bạn đã hoàn thành các phần nói 1 và 2, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để trả lời nói Phần 3. Phần này của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là nơi bạn sẽ cần chứng minh khả năng nói trôi chảy và kết hợp với một chủ đề nhất định.

Người kiểm tra sẽ cung cấp cho bạn một thẻ chủ đề và yêu cầu bạn thảo luận với họ. Bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị câu trả lời của bạn. Một khi bạn đã chuẩn bị câu trả lời của mình, bạn sẽ có 2 phút để nói.

Người kiểm tra sẽ tìm kiếm bằng chứng mà bạn có thể:

– Nói trôi chảy và kết hợp với một chủ đề nhất định

– Phát triển và hỗ trợ ý tưởng của bạn

– Sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp chính xác

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn nói phần 3:

1. Lắng nghe cẩn thận câu hỏi của người kiểm tra và đảm bảo bạn hiểu những gì họ đang hỏi bạn.

2. Hãy dành một vài khoảnh khắc để suy nghĩ về câu trả lời của bạn trước khi bạn bắt đầu nói. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức suy nghĩ của bạn và nói trôi chảy hơn.

3. Cố gắng đưa ra một câu trả lời cân bằng. Ví dụ, nếu câu hỏi yêu cầu bạn thảo luận về những lợi thế và nhược điểm của một cái gì đó, hãy chắc chắn rằng bạn nói về cả hai bên.

4. Sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp. Điều này sẽ cho thấy giám khảo rằng bạn có một mức độ tốt của tiếng Anh.

5. Nói với tốc độ tự nhiên. Nếu bạn nói quá chậm, giám khảo có thể nghĩ rằng bạn không tự tin. Nếu bạn nói quá nhanh, họ có thể không thể hiểu bạn.

6. Hãy chắc chắn rằng bạn trả lời câu hỏi được hỏi. Giám khảo không tìm kiếm thông tin chung về chủ đề này, họ muốn thấy rằng bạn có thể trả lời câu hỏi cụ thể mà họ đã hỏi.

7. Thực hành nói về một loạt các chủ đề trước khi kiểm tra của bạn. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong ngày.

IELTS Speaking Phần 3 là cơ hội của bạn để cho người kiểm tra thấy rằng bạn có thể nói trôi chảy và kết hợp với một chủ đề nhất định. Thực hiện theo các mẹo của chúng tôi và bạn sẽ đang trên đường đến phần bài kiểm tra này.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


How to answer Speaking Part 3

Now that you have completed Speaking Parts 1 and 2, you may be wondering how to answer Speaking Part 3. This section of the IELTS Speaking test is where you will need to demonstrate your ability to speak fluently and coherently on a given topic.

The examiner will give you a topic card and ask you to discuss it with them. You will have 1 minute to prepare your answer. Once you have prepared your answer, you will have 2 minutes to speak.

The examiner will be looking for evidence that you can:

– Speak fluently and coherently on a given topic

– Develop and support your ideas

– Use a range of vocabulary and grammar accurately

Here are some tips to help you ace Speaking Part 3:

1. Listen carefully to the examiner’s question and make sure you understand what they are asking you.

2. Take a few moments to think about your answer before you start speaking. This will help you to organise your thoughts and speak more fluently.

3. Try to give a balanced answer. For example, if the question asks you to discuss the advantages and disadvantages of something, make sure you talk about both sides.

4. Use a range of vocabulary and grammar. This will show the examiner that you have a good level of English.

5. Speak at a natural pace. If you speak too slowly, the examiner may think you are not confident. If you speak too fast, they may not be able to understand you.

6. Make sure you answer the question that is asked. The examiner is not looking for general information on the topic, they want to see that you can answer the specific question that they have asked.

7. Practice speaking about a range of topics before your test. This will help you to feel more confident on the day.

IELTS Speaking Part 3 is your chance to show the examiner that you can speak fluently and coherently on a given topic. Follow our tips and you will be well on your way to acing this section of the test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider